Back to All Events

2015 The Wang & Hsu Piano Duo Concert / 2015王佩瑤、許惠品雙鋼琴音樂會

  • National Recital Hall 國家演奏廳 o. 21-1, Zhongshan S Rd Zhongzheng District, Taipei City, 100 Taiwan (map)

YEN: IN SEARCH OF THE LIGHTHOUSE for piano four hands (2015)
Pei-Yao Wang & Vera Hui-Pin Hsu, piano

顏名秀: 鋼琴四手聯彈《尋找那座燈塔》 (2015)
鋼琴|王佩瑤、許惠品