Back to All Events

YinQi Hymn Concert / 音契「感恩的詩篇」- 古典聖樂崇拜

YinQi Hymn Concert / 音契「感恩的詩篇」- 古典聖樂崇拜

YEN: LET ALL MORTAL FLESH KEEP SILENCE (2005)

指揮|金希文
女高音|柯悅敏
音契合唱管絃樂團