• ENGLISH
  • 中文

 

index_headshot

uPCOMING EVents


DearDotsJUNE 14, 2015 (Sun) - 2:00PM
Xinzhuang Cultural & Arts Center, New Taipei City, TAIWAN
【NSO & Hsin-Yi Forever Tales - Dear Dots & Four Seasons】

YEN: DEAR DOTS for orchestra (2015)

[Yin-Fang Chang, conductor; Kun-Hao Liang narrator; Roland Chang, animation]

DearDotsJUNE 14, 2015 (Sun) - 7:00PM
Xinzhuang Cultural & Arts Center, New Taipei City, TAIWAN
【NSO & Hsin-Yi Forever Tales - Dear Dots & Four Seasons】

YEN: DEAR DOTS for orchestra (2015)

[Yin-Fang Chang, conductor; Kun-Hao Liang narrator; Roland Chang, animation]

Taiwan88NOVEMBER, 2014 ~ 2016| 88 schools in TAIWAN
【Taiwan 88 Concert Tour】
YEN: TOY KALEIDOSCOPE for piano four hands (2014) (WORLD Premiere)
[Kai-Yin Huang, Kimball Gallagher, pianos]
About Taiwan88 Concert Tour: http://www.taiwan88concerttour.com